Група №11 "Дзвіночки"

Спеціалізована група для дітей зі зниженим зором №11 "Дзвіночки" 

Вихователі:

Кокорєва Лариса Володимирівна, має Вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання"Вихователь-методист";

Ведмідь Ніна Миколіївна, має 11 тарифний розряд та педагогічне звання "Вихователь-методист".

Помічник вихователя: Черніченко Наталія Миколаївна. 

 

Педагоги  забезпечують гармонійний розвивально-корекційний режим життя вихованців, плідно працюють над створенням в групі умов для експерементально-пошукової діяльності дітей зі зниженим зором. В групі прицюють гуртки: "Рукотворне чудо" з художньої праці та "Зустріч добрих чарівників" з етичного та естетичного розвитку.

 

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

Розвивальні: збагачувати уявлення дитини про природу, рукотворний світ, людей, що оточують, та саму себе; сприяти формуванню наукової картини світу; вдосконалювати вміння використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення особистого досвіду,чуттєво-практичного та інтелектуального освоєння довкілля, усвідомлення факту існування внутрішнього життя людини; створювати сприятливі умови для підвищення самостійності дошкільника, вільності його поведінки; вправляти в подоланні тру практичному та розумовому експерементуванні прояву віри у власніможливості;підтримувати намагання адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних видах діяльності в повсякденному житті — власні вчинки та особистісні якості; створювати умови для вправляння в соціаль­ній компетентності, налагодженні доброзичливих взаємин з людьми різного віку та статі, соціальних ролей, у само-покладанні відповідальності за когось/щось; вдосконалюва­ти вміння володіти власним тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані здоров'ї, у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах; розширювати ступені свободи старшого дошкільника. 

Виховні: виховувати культуру дитячих бажань, сприяти становленню системи елементарних цінностей, позитивного ставлення до природи, предметів, людей, самої себе; створювати умови для формування інтересів дошкільника, реа­лізації ним своїх бажань, переваг, намірів, планів; підтриму­вати самодіяльність дитини, надавати простір для реалізації позитивних задумів у різних сферах життєдіяльності, з до­помогою оцінок зводити самостійність у ранг важливих цін­ностей; виховувати культуру поведінки, вправляти в мораль­ному поводженні у звичних та нових умовах життя; залуча­ти дитину засобами мистецтва до національної та світової культур; вправляти в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження, відстоювати особисту думку; приділяти увагу становленню основ моральної за змістом та активної за формою позиції "Я у Світі"; підтримувати гру (сюжетно-рольову, режисерську, дидактичну тощо) як специфічно ди­тячу діяльність; виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність, людяність, розсудливість, справедливість, самовладання, самолюбність, спостережливість, відповідальність, креативність). 

Навчальні: створювати сприятливі умови для збагачення, розширення, систематизації знань, уявлень дитини про довкілля та власне "Я" (фізичне, психічне та соціальне); уточнювати те, що дитина пізнала, чого навчилася, розкривати перспективи подальшого пізнання зовнішнього та внутрішнього світів; вправляти у застосуванні теоретичних знань про предметне довкілля, людей, що навколо, влас­не «Я» у реальному житті; формувати навчальні уміння — організаційні (способи самоорганізації), загальнопізнавальні (спостерігати, обстежувати,аналізувати, виділяти головне, порівнювати, запам'ятовувати, бачити проблему, розмірко­вувати з приводу неї, розв'язувати її, осмислювати матері­ал), загальномовленнєві (культуру слухання, запитування, висловлювання, обгрунтування, доведення, налагодження спілкування), контрольно-оцінні (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок, ви­роблення оцінних суджень щодо якісно-кількісних показни­ків зробленого та внесених у досягнення зусиль); вправляти у прояві творчого ставлення до виконання практичних та розумових завдань.